ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KTK BV, gevestigd en kantoor houdende te Almelo.

ALGEMEEN:

1. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
2. Inkoopvoorwaarden van een opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

AANBIEDINGEN EN PRIJSOPGAVE:

3. Aanbiedingen door ons gedaan zijn geheel vrijblijvend, voorzover de eisen van redelijkheid en billijkheid zich hiertegen niet verzetten. In aanbiedingen gedane omschrijvingen en daarin opgegeven prijzen worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Voor fouten voorkomende in aanbiedingen is KTK BV op geen enkele wijze aansprakelijk.

OVEREENKOMST:

4. Een overeenkomst met een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat een gegeven opdracht schriftelijk is bevestigd, dan wel indien uit feitelijke handelingen van KTK BV blijkt dat een gegeven opdracht is geaccepteerd.
5. Omtrent de uitlegging van overeenkomsten en voorts omtrent alles betreffende hetgeen KTK BV en een opdrachtgever verdeeld kan houden, is de administratie van KTK BV in beginsel maatgevend.
6. Wijziging en/of aanvulling van een met KTK BV gesloten overeenkomst kan slechts tot stand komen indien dit uitdrukkelijk door KTK BV wordt bevestigd.
7. Behoudens in geval van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij KTK BV met annulering instemt.
8. In de navolgende gevallen is KTK BV gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden.
a. Indien blijkt dat de betreffende opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan KTK BV, indien zij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.
b. Indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.
c. In geval van faillissement, surseance van betaling, en/of beslaglegging onder de betreffende opdrachtgever.
d. Indien koper/opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, dan is koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door KTK BV geleden schade. Betalingsverplichtingen op reeds vernieuwde werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
9. KTK BV kan, indien zij dat nodig acht, zowel voor als na het totstandkomen van een overeenkomst, van elke opdrachtgever zekerheidstelling verlangen door voldoening van haar vordering. Indien die zekerheidstelling niet binnen een door KTK BV, te bepalen redelijke termijn wordt gegeven is KTK BV gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling, te ontbinden.
10. KTK BV is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met behulp van derden te laten uitvoeren.

LEVERINGEN EN TRANSPORT:

11. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding daarvan kan voor de opdrachtgever nooit een reden zijn de overeenkomst te annuleren. Ook voor het overige kan op overschrijding van de levertijden in beginsel ten nadele van KTK BV geen beroep worden gedaan.
12. Levering van de door KTK BV verkochte goederen vindt plaats op het moment dat de betreffende goederen bij de betreffende opdrachtgever zijn gearriveerd.

13. Het transport van de goederen vindt plaats op kosten en voor risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
14. Elke opdrachtgever is verplicht de goederen onmiddellijk bij aflevering daarvan te controleren op uiterlijk kenbare schade. Reclames op die grond moeten binnen 24 uur, of in geval van levering aan een buitenlandse afnemer, binnen 48 uur, na levering bij KTK BV worden gedaan, bij gebreke waarvan KTK BV geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke schade meer accepteert.
15. Elke opdrachtgever is verplicht de betreffende goederen te accepteren, tenzij KTK BV uitdrukkelijk toestemt in retournering. Ingeval afname van de goederen wordt geweigerd, worden de goederen op kosten van de betreffende opdrachtgever opgeslagen. Voor de schade die KTK BV tengevolge van de afnameweigering lijdt is de betreffende opdrachtgever volledig aansprakelijk.

OVERMACHT:

16. Voor schade welke een opdrachtgever lijdt tengevolge van het feit dat KTK BV door van buitenaf komende oorzaken, waaronder oorlogen, uitzonderingstoestanden, natuurrampen en stakingen, niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, is KTK BV nimmer aansprakelijk. Te late levering door een toeleverancier wordt eveneens als een van buitenaf komende oorzaak aangemerkt.

GEVOLGSCHADE:

17. KTK BV is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan tengevolge van gebreken aan door haar geleverde goederen welke aan de betreffende opdrachtgever zijn geleverd.

GARANTIE:

18. Indien binnen 6 maanden na levering gebreken aan door KTK BV geleverde goederen aan het licht komen, van welke gebreken de betreffende opdrachtgever bewijst dat deze veroorzaakt zijn door een constructiefout, die gemaakt is door KTK BV, zal KTK BV de kosten van herstel van deze gebreken vergoeden tot ten hoogste 50% van de netto-factuurwaarde van de betreffende goederen. Voor gebreken welke na verloop van 6 maanden na levering aan het licht komen is KTK BV op geen enkele wijze aansprakelijk.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

19. Alle door ons aan een opdrachtgever geleverde goederen worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de op deze goederen betrekking hebbende facturen, althans totdat alle in artikel 3:92 lid 2 B.W. bedoelde tegenprestaties zijn nagekomen.
20. Indien een opdrachtgever geleverde, maar nog niet betaalde goederen, doorlevert aan een derde, is de opdrachtgever gehouden, op straffe van vergoeding van de daaruit voor KTK BV voortvloeiende kosten, schaden en interesses, deze derde van het onder artikel 19 genoemde eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen.

BETALINGEN:

21. Volledige betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij van die termijn uitdrukkelijk is afgeweken, of is overeengekomen dat betaling onmiddellijk bij aflevering zal plaatsvinden. Een opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige compensatie of verrekening behoudens het geval deze bevoegdheid uitdrukkelijk uit de wettelijke bepalingen voortvloeit.
22. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn van 8 dagen is de betreffende opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand over het totale factuurbedrag.

23. Alle door KTK BV vanwege het in gebreke blijven van een opdrachtgever gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de betreffende opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 50,00.

EXPORT:

24. Indien een opdrachtgever in een land buiten Nederland in gebreke blijft met tijdige betaling van de facturen, is KTK BV te allen tijde gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden. Alsdan wordt de overeenkomst geacht nimmer te zijn totstandgekomen.

TOEPASSELIJK RECHT:

25. Op al onze overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.